Menu Zavřeno

Podmínky nájmu
1. Zákazník při zapůjčení předkládá doklad prokazující jeho totožnost (OP, ŘP, cestovní pas, rodný list).

2. Zákazník uhradí za najaté autopříslušenství vratnou zálohu (v hotovosti) a nájemné ve výši dle platného ceníku (v hotovosti, platební kartou).

3. Zapůjčit autopříslušenství lze po telefonické domluvě. 

4. Minimální účtovaná sazba za nájem střešního boxu jsou 2 dny.

Předání pronajatého autopříslušenství

1. Zákazník při zapůjčení předkládá doklad prokazující jeho totožnost (OP, ŘP, cestovní pas, rodný list).

2. Při předání pronajatého autopříslušenství vyhotoví pronajímatel předávací protokol obsahující především tyto údaje – termín zapůjčení a vrácení autopříslušenství, výši nájemného, výši zálohy, místo převzetí a údaje o typu najatého autopříslušenství a jeho stavu. Dále pak jméno, příjmení a bydliště zákazníka, vč. čísla dokladu, kterým prokázal svou totožnost a kontaktní údaje (telefon, mob. telefon). Dále nájemce podepíše vyhotovenou nájemní smlouvu, kterou si dopředu můžete prostudovat ZDE.

3. Nájemce stvrzuje svým podpisem svůj souhlas s údaji uvedenými v protokolu a také platnost těchto údajů.

4. Zároveň uděluje výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů budou zpracovávána jeho osobní data, která jsou na protokolu uvedena, za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání.

5. Nájemní smlouva nabývá platnosti dnem převzetí pronajatého autopříslušenství zákazníkem nebo dnem podpisu obou smluvních stran.

6. Po dobu nájmu nenese pronajímatel jakoukoliv zodpovědnost za škodu způsobenou nájemci či třetí straně provozem pronajmutého autopříslušenství.

Podmínky vrácení

1. Zákazník je povinen vrátit pronajaté autopříslušenství ve sjednaném termínu.

2. V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit pronajaté autopříslušenství ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení.

3. V případě, že zákazník pronajaté autopříslušenství ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom řádně a včas dle bodu 2 Podmínek vrácení, je povinen  uhradit, za každý započatý den nad sjednaný termín nájemné, vč. 100% příplatku za nedodržení termínu vrácení, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.

4. Nájemce vrací autopříslušenství zbavené všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečištěného autopříslušenství je zákazník povinen uhradit poplatek 200,-Kč na náklady čištění.

5. Vrátit autopříslušenství lze dle předem sjednaného termínu, případně po tel. domluvě.

6. V případě, že nájemce odstoupí od předem sjednané dohody o nájmu autopříslušenství, nebo vrátí autopříslušenství před sjednaným termínem vrácení nemá nárok na vrácení poměrné částky nájemného.

7. Při vrácení autopříslušenství je zákazníkovi vrácena záloha za zapůjčení.

8. V případě poškození či ztráty pronajatého autopříslušenství bude při vrácení zálohy za pronajaté autopříslušenství vyúčtována náhrada škody.

Poškození pronajatého autopříslušenství

1. Částečné poškození – v případě, že došlo k jakémukoli poškození pronajatého autopříslušenství, které neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit náhradu škody odpovídající vzniklé škodě, kterou určí dle hodnoty autopříslušenství zodpovědný pracovník firmy.

2. Úplné zničení – v případě úplného zničení autopříslušenství nebo jeho části je zákazník povinen uhradit hodnotu odpovídající rozsahu zničení, resp. odpovídající hodnotě nového autopříslušenství.

3. Ztráta nebo odcizení – v případě ztráty či odcizení pronajatého autopříslušenství je zákazník povinen uhradit cenu autopříslušenství dle platného ceníku (cena běžná v internetových obchodech) v jeho plné výši. V případě, že zákazník neoznámí ztrátu či odcizení bez prodlení pracovníkovi firmy, se kterým sjednával nájem, je povinen uhradit nájemné za dobu, která převyšuje sjednaný termín vrácení autopříslušenství.

4. Při vrácení nepoškozeného autopříslušenství bude zákazníkovi vrácena zpět zaplacená záloha v plné výši.

Call Now ButtonVolejte zde!

Potřebujete přívěsný vozík za auto? Navštivte www.privesymost.cz.
Odkaz najdete na našich stránkách!

Mám to!
X