Menu Zavřeno

Smlouva o nájmu

uzavřená podle ustanovení § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Pronajímatel:

Jméno a příjmení: Jan Bechyňský
Adresa: Albrechtická 565/1043401 Most
IČ: 8678561

Nájemce:

Jméno a příjmení: 
Adresa:

Rok narození: 

Číslo OP:

II.
Předmět smlouvy

Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci věc uvedenou čl. III této smlouvy k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

III.
Věc (předmět nájmu)

Pronajímanou věcí se dle této smlouvy rozumí: .

IV.
Nájemné

Nájemné je dohodou sjednáno na ………….  Kč za každý den trvání nájmu.

Nájemné je splatné 1. den nájemného období nebo při předání najímané věci.

V.
Doba nájmu

Nájem se sjednává na dobu určitou, počínaje dnem ………………….. a konče……………….. dnem .

Poslední den doby nájmu je nájemce povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli.

VI.
Sankce

Pokud nájemce nesplní svoji povinnost zaplatit pronajímateli nájem řádně a včas, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení s plněním této povinnosti.

Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.

Pokud nájemce nesplní svoji povinnost vrátit pronajímateli po uplynutí doby nájmu pronajímanou věc včas, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši půjčovného
za každý započatý den nad sjednaný termín, vč. 100% příplatku za nedodržení termínu vrácení, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.

Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.

VII.
Řešení sporů

Spory vzniklé z této smlouvy bude řešit soud příslušný dle občanského soudního řádu.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu.

V případě prodlení s úhradou peněžitého dluhu je dlužník povinen uhradit věřiteli též zákonný úrok z prodlení, jehož výše je dle § 1970 občanského zákoníku stanovená nařízením vlády. Smluvní strany mezi sebou dále dle § 1806 občanského zákoníku ujednaly, že úrok z prodlení je možno požadovat i za prodlení s úhradou příslušenství pohledávky.

Právní vztah, který z této smlouvy vznikl, se v částech smluvně neupravených řídí občanským zákoníkem.

Tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

 Svým podpisem nájemce dává na vědomí, že se seznámil a souhlasí s podmínkami nájmu zveřejněnými na internetových stránkách www.pujcsibox-most.cz

V ………………… dne ………………….

pronajímatel …………………………………………………

nájemce …………………………………………………..

Call Now ButtonVolejte zde!

Potřebujete přívěsný vozík za auto? Navštivte www.privesymost.cz.
Odkaz najdete na našich stránkách!

Mám to!
X